Monday, 18 July 2011

kallippaal

¬ñÀ¡ø ¦ÀñÀ¡ø §¸ð¼ÐñÎ
                                    ¸ñ¼ÐñÎ
¬ðÎôÀ¡ø Á¡ðÎôÀ¡ø ¸ñ¼ÐñΠ
                                    ÀÕ¸¢ÂÐÓñÎ,
¬É¡ø,......
¸ûÇ¢ôÀ¡ø ±ýÈ ´ý¨È ¿¡ý
        ¸ñ¼ÐÁ¢ø¨Ä ¯ñ¼ÐÁ¢ø¨Ä 


¸ûÇ¢ôÀ¡Ä¢¨É ±ÉìÌ °ð¼ 
                  ÁÚò¾ ±õ ¦Àü§È¡§Ã,
¿¡ý ¨ÅÃÓòÐÅ¡¸ 
         À¢Èì¸Å¢ø¨Ä§Â,
 ¯í¸¨Ç §À¡üÈ¢ 
        ¸ûǢ측ðÎ þ¾¢¸¡ºõ ±Ø¾!!
¯í¸¨Ç ÓòÐì¸û §À¡Ä ±ýÛû ÍÁôÀ¨¾ Å¢¼
   §Å¦ÈýÉ ¦ºö ÓÊÔõ þó¾ §À¨¾!!!!


                                                                  kirthika 

No comments:

Post a Comment