Monday, 18 July 2011

kallippaal

¬ñÀ¡ø ¦ÀñÀ¡ø §¸ð¼ÐñÎ
                                    ¸ñ¼ÐñÎ
¬ðÎôÀ¡ø Á¡ðÎôÀ¡ø ¸ñ¼ÐñΠ
                                    ÀÕ¸¢ÂÐÓñÎ,
¬É¡ø,......
¸ûÇ¢ôÀ¡ø ±ýÈ ´ý¨È ¿¡ý
        ¸ñ¼ÐÁ¢ø¨Ä ¯ñ¼ÐÁ¢ø¨Ä 


¸ûÇ¢ôÀ¡Ä¢¨É ±ÉìÌ °ð¼ 
                  ÁÚò¾ ±õ ¦Àü§È¡§Ã,
¿¡ý ¨ÅÃÓòÐÅ¡¸ 
         À¢Èì¸Å¢ø¨Ä§Â,
 ¯í¸¨Ç §À¡üÈ¢ 
        ¸ûǢ측ðÎ þ¾¢¸¡ºõ ±Ø¾!!
¯í¸¨Ç ÓòÐì¸û §À¡Ä ±ýÛû ÍÁôÀ¨¾ Å¢¼
   §Å¦ÈýÉ ¦ºö ÓÊÔõ þó¾ §À¨¾!!!!


                                                                  kirthika 

Vetri

 ¿ñÀ§É! 
     ¿£ ¿¢¨ÉìÌõ ÀÊ þó¾ ¯Ä¸õ
           §Ã¡ƒ¡ âì¸û ÁðÎÁøÄ
               ¸ûÇ¢ô âì¸Ùõ   ¿¢¨Èó¾Ð!
           Ì¢ø¸Ç¢ý ÌÃø ÁðÎÁøÄ
             §¸¡ð¼¡ý¸Ç¢ý ÌÃÖõ ´Ä¢ìÌõ!
           º¢í¸ò¾¢ý ¸÷ƒ¨É ÁðÎÁøÄ
                     µ¿¡ö¸Ç¢ý °¨ÇÔõ §¸ðÌõ!
        
          Å¡ú쨸,
    ¦ÅüÈ¢ ÁðÎÁøÄ
                §¾¡øÅ¢Ôõ ¿¢¨Èó¾Ð !!


 kirthika 

Love

Love is patient,
                       Love is kind.

It does not envy,
                         It does not boast.

It is not proud,
                      It is not rude.

It is not self-seeking,
                               It is not easily angered.

It keeps no record of wrong

Love does not delight in evil
                  but
                       rejoices with the truth.

It always
              protects,
                           trusts,
                                    hopes,
                                               preserves.

LOVE NEVER FAILS!!!!!!
                                                                                                                                                    Kirthika 

Yaar nee?

kan moodi kidakkaiyil
            kan asainthu varughiraai.!!!!!!

Thanimaiyai rasikkaiyil
             pinirinthu sirikiraai.!!!!!!
                                                                                       
kavithai ezhuthugaiyil
             varighalil valam varughiraai.!!!!!!

yosithu irukkaiyil
              yaasiththu varughiraaye..........,


                                    Yaar Nee?                                                                                                       Kirthika        

Friendship

Mom asks to learn cooking!
Dad asks to learn computers!

Sister asks to learn  fashion designing!                                

Brother asks to learn driving!

But it was my Friend, who taught me how to escape "LEARNING"!!                                                                                                       Brijit Auxsheelia