Tuesday, 19 July 2011

Uyire!!

Nilavaai nee irundhaal
Megamaai naan unnai rasippaen!
Maramaai nee irundhaal
Nilamaai naan unnai rasippaen!
Narumanamaai nee irundhaal
Malaraai naan unnai rasippaen!
Melliya siragaai nee irundhaal
Thavazhum thendral kaatraai naan unnai rasippaen!
Alayaai nee irundhaal
Kadalaai naan unnai rasippaen!
Tholviyaai nee irundhaal
Kanneerth thuligalaai   
Naan unnai rasippaen!                                                    
Minnalaai nee irundhaal
Idiyaai naan unnai rasippaen!           
Uyir kolliyaai nee irundhaal
En uyiraye unakku koduthu rasippen!!!!


                                                                        Brijit Auxsheelia.

Manadhin kural

sakkarangal urundana
oordhigal paayndhana!
kaalgal nadandhana
manidhan munnaerinaan!
marak kilaigal asaindhana
thendral thavazhndhadhu!
en manam pesiyadhu
verum kannerth thuligal thaan minjina!!!!


Brijit Auxsheelia

pirivu kodiyadhu

                                                                                                                                                                                                     
Á¨Æ¨Âô À¢¡¢ó¾¾¡ø
«Ø¸¢ýÈÐ §Á¸õ!
±ý¨Éô À¢¡¢ò¾ À¢ý
¿£ «Ø¸¢ýÈ¡ö                                             
²¦ÉÉ¢ø ¿¡ý ´Õ “¦Åí¸¡Âõ”!!!


Brijit Auxsheelia

Everything u have!!

Life is a magic
   when happiness disappears!.
Life is tragic
   when beloved one disappears!
Life is a dream
   when nightmare comes!
Life is a stream
  when flood comes!
Life is EVERYTHING
  When you feel that GOD has given you NOTHING!!!

LIFE

A man set out to find out
“what is LIFE?”
People called him  FOOL!
A man set out to find out
“what is TRUTH?”
People called him  MAD!
A man set out to find out
“who is GOD ?”
People called him  IDIOT!
A man set out to find out
“where is MONEY?”
People called him  SMART!
Finally he got the answer and told himself
“THIS IS LIFE!!!!!”


Brijit Auxsheelia

கைதி!!

கல்லுக்குள் ஈரமாய்
பாறைக்குள் தேரையாய்
முட்களுக்குள் ரோஜாவாய்
நெருப்புக்குள் குளிர்ச்சியாய்
மலருக்குள் தேனாய்
தென்றலுக்குள் வாசமாய்
என் மனச் சிறைக்குள் நீ!!
என்றும் என் ஆயுள் கைதியாய்!!!!!

                                                                    Brijit Auxsheelia

Monday, 18 July 2011

kallippaal

¬ñÀ¡ø ¦ÀñÀ¡ø §¸ð¼ÐñÎ
                                    ¸ñ¼ÐñÎ
¬ðÎôÀ¡ø Á¡ðÎôÀ¡ø ¸ñ¼ÐñΠ
                                    ÀÕ¸¢ÂÐÓñÎ,
¬É¡ø,......
¸ûÇ¢ôÀ¡ø ±ýÈ ´ý¨È ¿¡ý
        ¸ñ¼ÐÁ¢ø¨Ä ¯ñ¼ÐÁ¢ø¨Ä 


¸ûÇ¢ôÀ¡Ä¢¨É ±ÉìÌ °ð¼ 
                  ÁÚò¾ ±õ ¦Àü§È¡§Ã,
¿¡ý ¨ÅÃÓòÐÅ¡¸ 
         À¢Èì¸Å¢ø¨Ä§Â,
 ¯í¸¨Ç §À¡üÈ¢ 
        ¸ûǢ측ðÎ þ¾¢¸¡ºõ ±Ø¾!!
¯í¸¨Ç ÓòÐì¸û §À¡Ä ±ýÛû ÍÁôÀ¨¾ Å¢¼
   §Å¦ÈýÉ ¦ºö ÓÊÔõ þó¾ §À¨¾!!!!


                                                                  kirthika 

Vetri

 ¿ñÀ§É! 
     ¿£ ¿¢¨ÉìÌõ ÀÊ þó¾ ¯Ä¸õ
           §Ã¡ƒ¡ âì¸û ÁðÎÁøÄ
               ¸ûÇ¢ô âì¸Ùõ   ¿¢¨Èó¾Ð!
           Ì¢ø¸Ç¢ý ÌÃø ÁðÎÁøÄ
             §¸¡ð¼¡ý¸Ç¢ý ÌÃÖõ ´Ä¢ìÌõ!
           º¢í¸ò¾¢ý ¸÷ƒ¨É ÁðÎÁøÄ
                     µ¿¡ö¸Ç¢ý °¨ÇÔõ §¸ðÌõ!
        
          Å¡ú쨸,
    ¦ÅüÈ¢ ÁðÎÁøÄ
                §¾¡øÅ¢Ôõ ¿¢¨Èó¾Ð !!


 kirthika 

Love

Love is patient,
                       Love is kind.

It does not envy,
                         It does not boast.

It is not proud,
                      It is not rude.

It is not self-seeking,
                               It is not easily angered.

It keeps no record of wrong

Love does not delight in evil
                  but
                       rejoices with the truth.

It always
              protects,
                           trusts,
                                    hopes,
                                               preserves.

LOVE NEVER FAILS!!!!!!
                                                                                                                                                    Kirthika 

Yaar nee?

kan moodi kidakkaiyil
            kan asainthu varughiraai.!!!!!!

Thanimaiyai rasikkaiyil
             pinirinthu sirikiraai.!!!!!!
                                                                                       
kavithai ezhuthugaiyil
             varighalil valam varughiraai.!!!!!!

yosithu irukkaiyil
              yaasiththu varughiraaye..........,


                                    Yaar Nee?                                                                                                       Kirthika        

Friendship

Mom asks to learn cooking!
Dad asks to learn computers!

Sister asks to learn  fashion designing!                                

Brother asks to learn driving!

But it was my Friend, who taught me how to escape "LEARNING"!!                                                                                                       Brijit Auxsheelia